Organisasjonsutvikling

Dette tjenesteområde handler om å bistå den enkelte bedrift eller organisasjon i det kontinuerlige og ofte krevende arbeidet det er, å utvikle og forbedre evnen til å håndtere endring i og utenfor virksomheten. Det innebærer planlegging og iverksetting av systematiske tiltak, for å sikre at arbeidskraft, ledelse og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte. Målet er en sunn organisasjon med kontinuerlig evne til utvikling, fornyelse og problemløsning.

Et godt arbeid innen organisasjonsutvikling krever betydelig medvirkning og involvering av organisasjonens ansatte og ledelse.

Vårt verdigrunnlag er helt sentralt i vårt arbeide med både individuelt og kollektivt å utvikle ledere og medarbeidere i organisasjonen. Vårt mål er å skape refleksjon over hva den enkelte står for når det gjelder synet på mennesker og utvikling. Dette synet vil bevisst og ubevisst påvirke oss i hvordan vi både analyserer organisasjoner og leder og virker i organisasjoner. Vi tror på enkeltmenneskets verdi og integritet. Vi må starte med hensynet til den enkelte. Individet er en del av et fellesskap som både gir muligheter, men som også forplikter den enkelte. Både hensynet til individet og det kollektive må ivaretas og balanseres. Alle skal kunne inkluderes og være velkomne i fellesskapet. I alt vårt arbeide med organisasjonsutvikling legger vi til grunn et positivt syn på mennesket.

Alle våre oppdragsgivere møter krav om kontinuerlig utvikling og forbedring, for å sikre sin konkurranseevne og lønnsom drift. Vårt bidrag til å utvikle organisasjonene vi jobber meg, tar alltid utgangspunkt i gjeldende strategi og mål.

Vi kan bidra til organisasjonens utvikling og forbedring ved:

  • Å være gode sparringpartnere og rådgivere
  • Å lede eller bidra til gjennomføring av strategiske prosesser
  • Å designe effektive arbeidsprosesser og organisering, som sikrer beste praksis ressursutnyttelse og skaper varige forbedringer
  • Å tilpasse våre bidrag til organisasjonens utvikling, samtidig som daglig drift ivaretas

Organisasjonsutvikling vil alltid handle om skreddersøm tilpasset den enkelte bedrift, noe som krever en grundig og god behovskartlegging, før utviklingstiltak og forbedringsaktiviteter iverksettes. Vi står til tjeneste og bistår store og små organisasjoner i hele eller deler av slike prosesser.

Vår erfaring deler vi svært gjerne av, og det er alltid nødvendig med et godt samspill med organisasjonens ledelse og ansatte for å oppnå ønsket effekt. Tilbakemeldingen fra våre kunder er at det er vi meget gode til!